TH EN
บริษัท
ปรัชญาในการดำเนินงาน
บริษัทฯ มิได้ดำเนินธุรกิจเพียงเพื่อแสวงหาผลกำไรเท่านั้น แต่มีปรัชญาในการผลิตที่แสวงหา คุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักปฎิบัติ 4 ประการ คือ
1. ใชัวัตถุดิบดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการทางโภชนาการของคนไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ เพื่อสร้างคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
4. ยึดถือหลักความปลอดภัย สด สะอาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
บริษัทฯ มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สินค้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เป็นการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภค ใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรม ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหาร ที่สะอาด สดใหม่ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ (Mission)
  • 1. วิจัย พัฒนา ศึกษาค้นคว้า นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีคุณภาพที่ดี อร่อย สะอาด
  •      สดใหม่ ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
  • 2. พัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ ระบบการควบคุมที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
  • 3. พัฒนาระบบการบริหารการขายและการขนส่ง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการ
  •      เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ
  • 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ก้าวทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์
  •      มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
  • 5. รู้รัก สามัคคี ให้ความเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์กร
ประวัติความเป็นมา
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สายอาหารในเครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ที่ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหาร ของสหพัฒน์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ และประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูปมาม่า และ บิสกิตนิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ทำให้มีแนวความคิด ที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและเบเกอรี่ซึ่งใช้ แป้งสาลีเป็นวัตถุ ดิบเช่นกัน ในสมัยนั้นผู้ประกอบการเบเกอรี่ส่วนใหญ่เป็นรายเล็กและดำเนินธุรกิจแบบ ครอบครัว ผลิตภัณฑ์ ที่มีในตลาดก็ไม่มีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ ขาด พัฒนาการทั้งในแง่ของตัว ผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดจำหน่ายและการจัดการที่ดี ความเข้าใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐานยังมีน้อย ขนาดของตลาดและความนิยมในการบริโภคเบเกอรี่ยัง มีไม่มากนัก
อย่างไรก็ดี ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม การผลิตเพื่อทด แทนการนำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม ที่มีพื้นฐานมาจากด้านการเกษตร ประกอบกับ วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ประชากรจากชนบทเคลื่อนย้ายเข้าสู่สังคม เมืองมากขึ้นประเทศเริ่ม มีบทบาททำให้มีชาวต่างชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตคนไทย ได้ดียิ่งๆ ขึ้น
ดังนั้น บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายขนมปังและผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทัดเทียมสากลภายใต้ตรา "ฟาร์มเฮ้าส์"